Kamis, 02 Juni 2022

Jabawan : Naon anu di maksud pupuh?? pupuh teh nyaeta....??

eddiesweetman260
Jabawan :

Naon anu di maksud pupuh?? pupuh teh nyaeta....??

Kategori Soal : Bahasa Sunda - Guguritan Kelas : VIII (2 SMP) Pembahasan : Pupuh teh nyaeta patokan atawa aturan anu biasa dipake dina sawatara puisi Sunda. Puisi Sunda anu biasa ngagunakeun aturan atawa patokan pupuh nyaeta saperti guguritan jeung wawacan. Dina pupuh aya 17 rupa aturan atawa patokan anu dibagi jadi dua kelompok nyaeta anu disebut Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Dina Sekar Ageung aya opat rupa pupuh, sedengkeun dina Sekar Alit ata 13 rupa pupuh. Pupuh biasa ditepikeunnana bari dihaleuangkeun ku ngagunakeun tembang. Kukituna pupuh sering disebut oge tembang. Pupuh anu aya dina Sekar Ageung biasa dihaleuangkeun ku ngagunakeun leuwih ti hiji rupa tembang. Sedengkeun pupuh anu aya dina Sekar Alit biasa dihaleuangkeun ku ngagunakeun sarupa tembang wungkul. Wawacan biasa ngagunakeun pupuh anu aya dina Sekar Ageung wungkul. Sedengkeun guguritan biasa ngagunakeun pupuh anu aya dina Sekar Ageung atawa anu aya dina Sekar Alit. Aturan anu aya dina pupuh sok disebutna guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyaeta aturan anu aya patalina jeung jumlah engang dina unggal padalisan, jeung jumlah padalisan dina unggal pada puisi. Sedengkeun guru lagu nyaeta aturan anu aya patalina jeung sora tungtung engang nu aya dina unggal padalisan. Kusabab wawacan jeung guguritan kaiket ku aturan pupuh, wawacan jeung guguritan sok disebut puisi Sunda anu kaiket ku guru wilangan jeung guru lagu. Conto puisi Sunda anu henteu kaiket ku guru lagu jeung guru wilangan nyaeta saperti sajak jeung kawih.